Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος

Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) περιλαμβάνουν δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα που υπάγονται σε ειδικά δικαιώματα δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό ισχύει ειδικότερα όσον αφορά τις υπηρεσίες στους τομείς των δικτύων μεταφοράς, ενέργειας, επικοινωνιών και στις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, η συνθήκη της Λισσαβόνας καινοτομεί:

  • προσθέτοντας στις ιδρυτικές Συνθήκες ένα πρωτόκολλο σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος
  • δημιουργώντας νέα νομική βάση που επιτρέπει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υιοθετούν κανονισμούς σχετικά με τη διαχείριση των ΥΓΟΣ (άρθρο 14 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ). Ωστόσο, το δίκαιο της ΕΕ αφήνει τις χώρες ελεύθερες να αποφασίσουν πώς να οργανώσουν τις ΥΓΟΣ.

Οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις υπεύθυνες για τη διαχείριση ΥΓΟΣ, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω κανόνες δεν τις εμποδίζουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους υπέρ του γενικού συμφέροντος.