Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Το screening (αναλυτική εξέταση)

Η αναλυτική εξέταση του κεκτημένου της ΕΕ (του σώματος ενωσιακού δικαίου που εφαρμόζεται στην ΕΕ) ή screening αποτελεί το στάδιο της προετοιμασίας των διαπραγματεύσεων προσχώρησης. Είναι ουσιαστική γιατί χρησιμεύει ως βάση για τις διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε υποψήφιας χώρας.

Η εξέταση αυτή, την οποία διεξάγουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάθε υποψήφια χώρα, παρέχει στις υποψήφιες χώρες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με το δίκαιο της ΕΕ και να παρουσιάσουν την ικανότητα τους να το θέσουν σε εφαρμογή.

Το screening αποσκοπεί επίσης να εντοπίσει τους τομείς του δικαίου της ΕΕ στους οποίους πρέπει να πραγματοποιηθεί πρόοδος, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι νομοθεσίες των υποψήφιων χωρών με τους κανόνες της ΕΕ. Οι τομείς αυτοί κατανέμονται σε κεφάλαια τα οποία αποτελούν αντικείμενο χωριστών διαπραγματεύσεων.

Περαιτέρω screening μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προσχώρησης εάν το δίκαιο της ΕΕ έχει επικαιροποιηθεί.