Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutvecklingspolitiken är den andra pelaren i EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Syftet med denna politik är att hjälpa EU:s landsbygd att hantera de ekonomiska, miljörelaterade och sociala utmaningar de ställs inför. Politiken har följande tre långfristiga mål:

  • Främja ett konkurrenskraftigt jordbruk.
  • Förvalta naturresurser på ett hållbart sätt och genomföra klimatåtgärder.
  • ppnå en balanserad territoriell utveckling av landsbygden genom att bland annat skapa och bevara arbetstillfällen.

De flesta EU-medel som finns tillgängliga för landsbygdsutveckling kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) som omfattar perioden 2014-2020 och har en budget på 95 miljarder euro.

Politiken genomförs inom ramen för sjuåriga regionala utvecklingsprogram som utarbetats i samarbete med EU. Dessa program har sex prioriteringar:

  1. Bidra till kunskapsöverföring och innovation.
  2. Förbättra konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk och hållbar skogsförvaltning.
  3. Främja organisationen av livsmedelskedjan.
  4. Återställa, bevara och förbättra ekosystemen.
  5. Utnyttja resurserna bättre och ställa om till en koldioxidsnål ekonomi.
  6. Främja social inkludering, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden.

Principerna, reglerna och standarderna för att genomföra Ejflu och övriga europeiska struktur- och investeringsfonder fastställs i förordning (EU) nr 1303/2013.