Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Plattelandsontwikkeling

Plattelandsontwikkeling is de tweede pijler van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU (GLB). Het beleid is erop gericht om de plattelandsgebieden van de EU te helpen met de economische, ecologische en sociale uitdagingen waarmee ze te maken krijgen. Drie langetermijndoelstellingen staan hierbij centraal:

  • het concurrentievermogen van de landbouw stimuleren;
  • het duurzaam beheren van natuurlijke hulpbronnen en het treffen van actiemaatregelen betreffende het klimaat;
  • het bekomen van een evenwichtige vorm van ruimtelijke ontwikkeling in plattelandsgebieden, met inbegrip van het creëren en behoud van werkgelegenheid.

Het grootste deel van de EU-financiering wordt beschikbaar gesteld door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO), dat loopt voor de periode 2014-2020 en een budget heeft van 95 miljard euro.

Het beleid wordt toegepast door middel van zevenjarige plattelandsontwikkelingsprogramma's (POP's) in samenwerking met de EU. Hierbij staan zes prioriteiten centraal:

  1. kennisoverdracht en innovatie;
  2. vergroting van het concurrentievermogen van elk type landbouw en duurzaam beheer van bossen;
  3. bevordering van de organisatie van de voedselketen;
  4. herstel, instandhouding en verbetering van de ecosystemen;
  5. bevordering van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en de omslag naar een koolstofarme economie;
  6. bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden.

De beginselen, regels en normen voor de uitvoering van het ELFPO en de andere Europese structuur- en investeringsfondsen zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1303/2013.