Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ανάπτυξη της υπαίθρου

Η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ. Επιδιώκει να βοηθήσει την ύπαιθρο της ΕΕ να επιλύσει τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Θέτει τρεις μακροπρόθεσμους στόχους:

  • την ενίσχυση της ανταγωνιστικής γεωργίας·
  • τη διαχείριση των φυσικών πόρων με βιώσιμο τρόπο και την εφαρμογή μέτρων σχετικά με τη δράση για το κλίμα·
  • την επίτευξη ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης της υπαίθρου, μεταξύ άλλων τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της ΕΕ για την ανάπτυξη της υπαίθρου διατίθεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το οποίο αφορά την περίοδο 2014-2020 και διαθέτει προϋπολογισμό 95 δις ευρώ.

Η πολιτική εφαρμόζεται δυνάμει επταετών προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου (ΠΑΥ) που εκπονούνται σε συνεργασία με την ΕΕ. Διαρθρώνονται γύρω από έξι προτεραιότητες:

  1. τη μεταφορά γνώσεων και καινοτομίας·
  2. την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων της γεωργίας, και την αειφόρο διαχείριση των δασών·
  3. την προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων·
  4. την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων·
  5. την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, και τη μετάβαση προς οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·
  6. την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Οι αρχές, οι κανόνες και τα πρότυπα για την εφαρμογή του ΕΓΤΑΑ, όπως και άλλων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.