Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska området för forskningsverksamhet, ERA

Det europeiska området för forskningsverksamhet är ett enat forskningsområde som är öppet för världen. Det baseras på den inre marknaden och på denna får forskare, vetenskaplig kunskap och teknik flyttas fritt. Konceptet skapades av kommissionen 2000. Artikel 179 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställer en tydlig rättslig grund för skapandet av ett europeiskt område för forskningsverksamhet.

Reformagendan för det europeiska området för forskningsverksamhet riktas in på följande fem prioriteringar:

  1. Effektivare nationella forskningssystem.
  2. Optimalt gränsöverskridande samarbete och optimal gränsöverskridande konkurrens (när det gäller gemensamma forskningsstrategier, stora utmaningar och infrastruktur).
  3. En öppen arbetsmarknad för forskare (inga hinder för internationell rörlighet, öppen rekrytering, innovativ doktorsutbildning, personalstrategier som är i linje med den europeiska stadgan för forskare och uppförandekoden, och rörlighet mellan industrin och den akademiska världen).
  4. Jämställdhet mellan könen och jämställdhetsintegrering för forskning (vilket uppmuntrar till könsfördelning som främjar vetenskaplig spetskompetens och relevans).
  5. Optimal omsättning och överföring av vetenskaplig kunskap (för att garantera tillgång till och användningen av forskning för alla).

I ERA:s lägesrapport övervakas framstegen i alla EU-länder och associerade länder vartannat år.

Information om och resultat från EU-finansierade forskningsprojekt finns i CordisS (EU:s informationstjänst för forskning och utveckling), en offentlig datakatalog och portal som skapades av Europeiska kommissionen 1990. Den finansieras genom Horisont 2020, ramprogrammet för forskning och innovation.