Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Europese onderzoeksruimte (EOR)

De Europese onderzoeksruimte (EOR) is een op de interne markt gebaseerde maar voor de wereld openstaande eengemaakte onderzoeksruimte waarin onderzoekers, wetenschappelijke kennis en technologie ongehinderd kunnen bewegen. Dit concept werd voor het eerst in 2000 door de Europese Commissie gelanceerd. Artikel 179 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voorziet in een duidelijke rechtsgrondslag voor de oprichting van een Europese onderzoeksruimte (EOR).

De hervormingsagenda van het EOR richt zich op 5 prioriteiten:

  1. efficiëntere nationale onderzoeksstelsels;
  2. optimale transnationale samenwerking en concurrentie (op gemeenschappelijke onderzoeksagenda's, grote uitdagingen en infrastructuren);
  3. een open arbeidsmarkt voor onderzoekers (wegnemen van belemmeringen voor de internationale mobiliteit, open werving, innovatieve doctoraatsopleiding), Strategieën voor onderzoekspersoneel overeenkomstig het Europees handvest en gedragscode voor onderzoekers en mobiliteit tussen industrie en universiteiten;
  4. gelijkheid van mannen en vrouwen en de integratie van de genderdimensie in onderzoek (het bevorderen van genderdiversiteit om uitmuntendheid en relevantie in de wetenschap te stimuleren);
  5. optimale verspreiding en overdracht van wetenschappelijke kennis (de toegang tot en opname van kennis door allen te waarborgen.

Het ERA-voortgangsverslag, controleert om de 2 jaar de voortgang in alle EU-landen en geassocieerde landen.

Informatie over en de resultaten van door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten is verkrijgbaar bij CORDIS, de Informatiedienst voor communautair onderzoek en ontwikkeling (Community Research and Development Information Service), een openbaar depot en portaal, dat oorspronkelijk in 1990 door de Europese Commissie werd opgericht. Het wordt gefinancierd door het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling.