Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

eurooppalainen tutkimusalue (ERA)

Eurooppalainen tutkimusalue (ERA) on sisämarkkinoihin perustuva muulle maailmalle avoin yhtenäinen tutkimusalue, jossa tutkijat, tieteellinen tietämys ja teknologia liikkuvat vapaasti. Euroopan komissio otti tämän käsitteen käyttöön alun perin vuonna 2000. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 179 artiklassa vahvistetaan eurooppalaisen tutkimsualueen (ERA) perustamiselle selvä oikeusperusta.

ERA:n uudistusohjelmassa keskitytään seuraavaan viiteen painopisteeseen:

  1. tehokkaammat kansalliset tutkimusjärjestelmät
  2. optimaalinen kansainvälinen yhteistyö ja kilpailu (yhteisten tutkimusohjelmien, suurten haasteiden ja infrastruktuurien alalla).
  3. tutkijoiden avoimet työmarkkinat (esteiden poistaminen kansainväliseltä liikkuvuudelta ja avoimilta rekrytointikäytännöiltä, innovatiivinen tohtorinkoulutus, eurooppalaisen tutkijoiden peruskirjan ja tutkijoiden työhönoton säännöstön mukaiset työhönottostrategiat, tiede- ja yritysmaailman välinen liikkuvuus)
  4. sukupuolten tasa-arvo ja sen valtavirtaistaminen tutkimusalalla (edistetään tasapuolista sukupuolijakaumaa tieteellisen huippuosaamisen ja laadun edistämiseksi).
  5. tieteellisen tietämyksen optimaalinen kierto ja siirto (taataan, että tietämys on kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä).

Eurooppalaisen tutkimusalueen edistymistä koskevassa kertomuksessa seurataan kahden vuoden välein kaikissa EU-maissa ja assosioituneissa maissa tapahtunutta edistymistä.

EU:n rahoittamia hankkeita ja niiden tuloksia koskevat tiedot ovat saatavana EU:n tutkimus- ja kehitystietopalvelussa (CORDIS). Se on julkinen arkisto ja portaali, jonka Euroopan komissio perusti alun perin vuonna 1990. Sitä rahoitetaan tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmasta ”Horisontti 2020”.