Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (EΧΕ)

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ) είναι ένας ενοποιημένος χώρος έρευνας ανοικτός στον κόσμο και βασιζόμενος στην εσωτερική αγορά, στον οποίο οι ερευνητές, οι επιστημονικές γνώσεις και η τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα. Η έννοια αυτή εγκαινιάστηκε το 2000 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το άρθρο 179 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει σαφή νομική βάση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).

Το θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων του ΕΧΕ επικεντρώνεται στις ακόλουθες πέντε προτεραιότητες:

  1. Αποτελεσματικότερα εθνικά συστήματα έρευνας.
  2. Βέλτιστη διακρατική συνεργασία και ανταγωνισμός (όσον αφορά κοινά θεματολόγια έρευνας, μείζονες προκλήσεις και υποδομές).
  3. Μια ανοικτή αγορά εργασίας για τους ερευνητές (εξάλειψη φραγμών στη διεθνή κινητικότητα, στις ανοικτές προσλήψεις, στην καινοτόμο διδακτορική κατάρτιση, στις στρατηγικές ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό χάρτη και των κώδικα για τους ερευνητές, στην κινητικότητα ανάμεσα στον βιομηχανικό και τον ακαδημαϊκό τομέα).
  4. Ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα (ενθάρρυνση της πολυμορφίας ως προς το φύλο για την προώθηση της αριστείας και της συνάφειας στην επιστήμη).
  5. Βέλτιστη κυκλοφορία και μεταφορά επιστημονικών γνώσεων (προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση και η εκμετάλλευση της γνώσης από όλους).

Η έκθεση προόδου του ΕΧΕ παρακολουθεί την πρόοδο σε όλες τις χώρες της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες κάθε δύο χρόνια.

Σχετικές πληροφορίες και αποτελέσματα όσον αφορά ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, διατίθενται στην υπηρεσία CORDIS (Υπηρεσία παροχής πληροφοριών στον τομέα της κοινοτικής έρευνας και ανάπτυξης), ένα δημόσιο αποθετήριο και δικτυακή πύλη, που δημιουργήθηκε αρχικά το 1990 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη «Ορίζοντας 2020».