Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling (FoU) och innovation är centrala faktorer i EU:s Europa 2020-strategi som syftar till att göra EU till en smart och hållbar ekonomi för alla. Ett av målen i strategin är att 3 procent av EU:s BNP ska investeras i FoU senast 2020.

År 2014 införde EU Horisont 2020-programmet, som är det senaste forsknings- och innovationsprogrammet och har en budget på nästan 80 miljarder euro. Tillsammans med pengar från den privata sektorn och nationella forskningsbudgetar bör detta bidra till att stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund och främja samhällsfördelar samt bättre utnyttjande av potentialen för ekonomin och näringslivet av politik för innovation, forskning och teknisk utveckling.

Inom ramen för målen med Horisont 2020-programmet avser ”forskning och innovation” verksamhet som utgörs av forskning, teknisk utveckling, demonstration och innovation, däribland främjande av samarbete med tredjeländer och internationella organisationer, spridning och optimering av resultat samt främjande av högkvalitativ utbildning och rörlighet för forskare i unionen.

EU:s FoU-politik bygger på artiklarna 179-189 i fördraget om EU:s funktionssätt.