Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Η έρευνα και η ανάπτυξη

Η έρευνα και η ανάπτυξη (Ε&Α) και η καινοτομία είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020» για να καταστεί η ΕΕ μια οικονομία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Ένας από τους στόχους της στρατηγικής είναι να επενδυθεί το 3 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ σε Ε&Α έως το 2020.

Το 2014, η ΕΕ ξεκίνησε το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το τελευταίο επταετές πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία, με προϋπολογισμό περίπου 80 δις ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός, σε συνδυασμό με χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα και με τους εθνικούς προϋπολογισμούς για την έρευνα, οφείλει να συμβάλλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης και να αυξήσει τα ωφελήματα για την κοινωνία καθώς και να αξιοποιήσει καλύτερα την οικονομική και βιομηχανική δυναμική των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής εξέλιξης.

Για τους σκοπούς του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», οι «δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας» αφορούν δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, της διάδοσης και βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων και της προώθησης της κατάρτισης υψηλής ποιότητας καθώς και της κινητικότητας των ερευνητών στην Ένωση.

Η ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα και την ανάπτυξη βασίζεται στα άρθρα 179 - 189 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.