Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία

Όταν το Συμβούλιο ενεργεί χωρίς πρόταση της Επιτροπής ή του Ύπατου Εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (π. χ. τομέας της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις), η ειδική πλειοψηφία πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον τα 2/3 των χωρών της ΕΕ.

Από την 1η Νοεμβρίου 2014 τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την ψήφο με ειδική πλειοψηφία. Η ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία συγκεντρώνει τουλάχιστον 72 % των μελών του Συμβουλίου που εκπροσωπούν το 65 % του πληθυσμού της ΕΕ.

Αυτή η διάταξη εκφράζει την αντίληψη ότι η Επιτροπή προασπίζει το συλλογικό συμφέρον. Όταν το Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση που δεν προκύπτει από πρόταση εκ μέρους της, η προάσπιση του συλλογικού συμφέροντος δεν διασφαλίζεται εξίσου. Είναι συνεπώς απαραίτητο να συγκεντρωθεί πλειοψηφία ευρύτερη της συνηθισμένης υπέρ της εν λόγω πρότασης.