Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ειδική πλειοψηφία

Η ειδική πλειοψηφία αντιστοιχεί στον αριθμό των ψήφων που πρέπει να συγκεντρωθούν στο Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί μια απόφαση, όταν οι διαβουλεύσεις διεξάγονται βάσει του άρθρου 16 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 238 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυνάμει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Την 1η Νοεμβρίου 2014 υιοθετήθηκε μια νέα διαδικασία ψηφοφορίας στο πλαίσιο της ειδικής πλειοψηφίας, η «διπλή πλειοψηφία». Εν προκειμένω, όταν το Συμβούλιο ψηφίζει βάσει πρότασης της Επιτροπής ή της ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, επιτυγχάνεται ειδική πλειοψηφία εφόσον πληρούνται 2 προϋποθέσεις:

  • 55 % των χωρών της ΕΕ ψηφίζουν υπέρ, δηλ. 16 από τις 28
  • η πρόταση στηρίζεται από χώρες που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.

Όταν το Συμβούλιο ψηφίζει βάσει πρότασης που δεν έχει υποβληθεί από την Επιτροπή ή την ύπατη εκπρόσωπο, απόφαση μπορεί να εγκριθεί εφόσον:

  • το 72 % των ψήφων των χωρών της ΕΕ είναι υπέρ και
  • οι εν λόγω ψήφοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% των ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Έως τις 31 Μαρτίου 2017 οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ μπορεί να ζητήσει να λαμβάνεται μια απόφαση σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από την 1η Νοεμβρίου 2014 (δηλ. σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονταν στη Συνθήκη της Νίκαιας).