Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är den offentliga sektorns upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Offentlig upphandling som överskrider ett visst värde måste följa Europeiska unionens bestämmelser och förfaranden. Dessa bestämmelser ska se till att företagen behandlas lika och att anbudsförfarandena är öppna. De ska ses mot bakgrund av en ökad konkurrens och rätten att fritt tillhandahålla tjänster på EU:s inre marknad.

Vissa offentliga upphandlingar som rör medlemsstaternas särskilda intressen, som t.ex. försvarsupphandlingar, faller emellertid alltid under medlemsstaternas behörighet.

År 2014 antog EU nya bestämmelser för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt för koncessionsavtal. Dessa träder i kraft år 2016. De ska minska byråkratin, ta bort hinder som gör det svårt för små och medelstora företag att få tillgång till marknaden, samt garantera att upphandlande myndigheter förebygger, identifierar och rättar till intressekonflikter som kan uppstå under offentlig upphandling.