Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten hebben betrekking op leveringen, diensten en werken die de overheid wil laten uitvoeren. Wanneer de waarde van een overheidsopdracht boven een bepaalde drempel ligt, zijn er voorschriften en procedures van de Europese Unie (EU) van toepassing. Deze regelgeving moet zorgen voor een eerlijke behandeling van bedrijven en een transparante behandeling van aanbestedingen. De regels beogen een grotere concurrentie en de naleving van het beginsel van vrije dienstverlening op de Europese interne markt.

De EU-landen blijven echter als enige bevoegd voor sommige overheidsopdrachten, zoals in de defensiesector, omdat deze van invloed zijn op specifieke landsbelangen.

In 2014 heeft de EU nieuwe regels inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake concessieovereenkomsten aangenomen die in 2016 in werking treden. Deze moeten de bureaucratie verminderen, belemmeringen voor de markttoegang van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) opheffen en ervoor zorgen dat de aanbestedende diensten belangenconflicten die bij de uitvoering van aanbestedingsprocedures ontstaan, voorkomen, vaststellen en verhelpen.