Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Δημόσιες συμβάσεις

Οι δημόσιες συμβάσεις αφορούν παραγγελίες προμηθειών, υπηρεσιών και έργων από τον δημόσιο τομέα. Οι δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο υπόκεινται σε κανόνες και διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι εν λόγω κανόνες επιδιώκουν να εγγυώνται την ισότιμη μεταχείριση των οικονομικών φορέων και τη διαφάνεια κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της αυξημένης ανταγωνιστικότητας και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά.

Ορισμένες συμβάσεις, όπως στον αμυντικό τομέα, παραμένουν αρμοδιότητα των χωρών της ΕΕ, επειδή αφορούν σημαντικά κρατικά συμφέροντα.

Το 2014 η ΕΕ ενέκρινε νέους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και για τις συμβάσεις παραχώρησης οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ το 2016. Οι νέοι κανόνες επιδιώκουν να μειώσουν τη γραφειοκρατία, να απαλείψουν τους φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και να διασφαλίσουν ότι οι αναθέτουσες αρχές προλαμβάνουν, εντοπίζουν και επιλύουν συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.