Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Δημόσια υγεία

Δυνάμει του άρθρου 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δημόσια υγεία αποτελεί επιμερισμένη αρμοδιότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των χωρών της ΕΕ. Ενώ οι χώρες της ΕΕ καθορίζουν και παρέχουν εθνικές υγειονομικές υπηρεσίες και ιατρική περίθαλψη, η ΕΕ επιδιώκει να συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές μέσω της στρατηγικής της για την υγεία με σκοπό:

  • την πρόληψη των ασθενειών/νόσων μέσα από την προαγωγή υγιέστερων τρόπων ζωής·
  • τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη·
  • τη συμβολή σε καινοτόμα, αποτελεσματικά και βιώσιμα συστήματα υγείας·
  • την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών·
  • τη διατήρηση της υγείας των ανθρώπων για όλη τη διάρκεια της ζωής τους·
  • την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και πρακτικών.

Το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2013 «Επενδύσεις στην υγεία» επιδιώκει να βοηθήσει την ΕΕ να αντεπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις, πολλές από τις οποίες επιτείνονται από την οικονομική κρίση, ήτοι τη γήρανση του πληθυσμού, την αύξηση των χρόνιων ασθενειών, τη μεγαλύτερη ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη και το υψηλό κόστος της τεχνολογικής προόδου.

Το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία (2014-2020) έχει προϋπολογισμό περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ. Αποσκοπεί στη στήριξη έργων για τη βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.