Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Proportionalitetsprincipen

Precis som subsidiaritetsprincipen reglerar proportionalitetsprincipen EU:s befogenheter. Principen begränsar vilka åtgärder EU-institutionerna får vidta inom angivna gränser. Enligt principen måste EU:s åtgärder vara begränsade till vad som är nödvändigt för att uppnå målen i fördragen. Med andra ord ska agerandets innehåll och form stå i proportion till målet.

Proportionalitetsprincipen fastställs klart och tydligt enligt primärrätten i artikel 5 i EU-fördraget. Kriterierna för att tillämpa principen fastställs i protokollet (nr 2) om när subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen ska tillämpas, som fogats till fördragen.