Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Försiktighetsprincipen

Tanken på försiktighetsprincipen framfördes första gången av kommissionen i ett meddelande från februari 2000, där man ger en definition av denna princip och förklarar hur man avser att tillämpa den.

Försiktighetsprincipen beskrivs i artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Den innehåller en strategi för riskhantering som innebär att om en viss politik eller en viss åtgärd kan utgöra fara för allmänheten eller miljön och om forskarvärlden inte är enig inom frågan, bör inte politiken eller åtgärden genomföras. Situationen ska granskas när mer vetenskaplig information finns.

Försiktighetsprincipen kan endast tillämpas om det finns en möjlig risk, och den kan aldrig motivera godtyckliga beslut.

EU:s regelverk för kemikalier (förordning (EG) nr 1907/2006, även kallat Reach) baseras på försiktighetsprincipen, liksom även EU:s allmänna förordning om livsmedelslagstiftning (förordning (EG) nr 178/2002).