Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp)

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) är en av rådets kommittéer och arbetar med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Den omnämns i artikel 38 i EU-fördraget.

Den består av företrädare från de 28 EU-länderna. Dess uppdrag är att

  • kontrollera den internationella situationen inom områden som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp),
  • bidra till att utforma politiken,
  • övervaka genomförandet av beslut som har fattats utan att det påverkar unionens höga representants befogenheter i utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik utövar under rådets och den höga representantens överinseende den politiska kontrollen och strategiska ledningen av krishanteringsinsatser. Den kan alltså få i uppdrag att fatta beslut om den politiska kontrollen och den strategiska ledningen av en insats. Kommittén bistås av arbetsgruppen för politiska och militära frågor, kommittén för de civila aspekterna av krishantering samt den militära kommittén och den militära staben.