Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (COPS)

H Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (COPS) είναι μια επιτροπή του Συμβουλίου της ΕΕ που ασχολείται με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, και αναφέρεται στο άρθρο 38 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιλαμβάνει εκπροσώπους από 28 χώρες της ΕΕ. Η αποστολή της είναι:

  • να παρακολουθεί τη διεθνή κατάσταση στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)·
  • να συμβάλλει στη διαμόρφωση των πολιτικών·
  • να εποπτεύει την εφαρμογή των πολιτικών, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του ύπατου εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

Η COPS ασκεί, υπό την ευθύνη του Συμβουλίου και του ύπατου εκπροσώπου, τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων. Επομένως, μπορεί να εξουσιοδοτηθεί να λαμβάνει αποφάσεις για τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση μιας επιχείρησης. Επικουρείται από μια πολιτικο-στρατιωτική ομάδα εργασίας (PMG), από μια επιτροπή πολιτικής διαχείρισης κρίσεων (CIVCOM), καθώς και από τη στρατιωτική επιτροπή και το στρατιωτικό επιτελείο.