Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Ο στόχος της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, στο πλαίσιο του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ), είναι να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μέσα από την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Σε αυτό αναφέρεται ο τίτλος V της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κεφάλαια I, IV και V).

Στην ΕΕ η αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις λαμβάνει τρεις μορφές:

  • τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αστυνομικών υπηρεσιών·
  • τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοικήσεων (ιδίως των τελωνειακών υπηρεσιών)·
  • τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών.

Η συνεργασία εφαρμόζεται με τη συνδρομή οργανισμών της ΕΕ όπως η Eurojust, η Ευρωπόλ και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο.

Η συνεργασία των δικαστικών αρχών συντελείται κυρίως μέσω ενός μηχανισμού που ονομάζεται αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών (π.χ. στον τομέα της κράτησης και της μεταφοράς κρατουμένων, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας, η δήμευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, και οι οικονομικές κυρώσεις).