Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Rätt till framställning

Med rätt att göra en framställning avses den rätt som varje EU-medborgare och juridisk person i EU-länderna har att göra en framställning eller överlämna ett klagomål till Europaparlamentet i ett ärende som hör till EU:s verksamhetsområde och som direkt berör honom eller henne (artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Framställningar definieras enligt följande:

  • ”för information” (med angivelse av var ytterligare information kan erhållas).
  • ”för vidare åtgärder” (att ta hänsyn till i lagstiftningsförslag eller politiska åtgärder).
  • ”för yttrande” (kräver ett skriftligt svar från behörigt parlamentsutskott).

Utskottet för framställningar, som arbetar på EU-medborgarnas och EU-invånarnas vägnar, bedömer om framställningen uppfyller kraven för att kunna behandlas. Om det behövs kan utskottet ställa en fråga till Europeiska ombudsmannen. Om en framställning uppfyller kraven för att kunna behandlas kan utskottet begära att Europeiska kommissionen lämnar dokument eller upplysningar till utskottet. Utskottet kan även överlämna framställningen till andra parlamentsutskott för kännedom eller så att de kan vidta åtgärder. I vissa särskilda fall kan utskottet för framställningar lämna ett betänkande till parlamentet för antagande på plenarsammanträde eller utreda frågan.