Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Petitierecht

Het petitierecht houdt in dat iedere EU-burger, evenals iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een EU-land, het recht heeft om bij het Europees Parlement een verzoek of een klacht in te dienen over een onderwerp dat tot de werkterreinen van de EU behoort en dat hem of haar rechtstreeks aangaat (artikel 227 van het Verdrag betreffende de werking van de EU).

Petities worden als volgt gedefinieerd:

  • „Voor informatie” (aangegeven waar nadere informatie kan worden verkregen);
  • „Voor verdere actie” (rekening mee houden bij wetgevingsvoorstellen of politieke actie);
  • „Voor advies” (waarbij een schriftelijke reactie van de bevoegde parlementaire commissie nodig is).

De parlementaire commissie verzoekschriften die haar werk doet namens de EU-burgers en inwoners gaat na of het verzoekschrift in behandeling kan worden genomen. Als zij dit nuttig acht, kan zij een kwestie aan de Europese Ombudsman voorleggen. Als een verzoekschrift ontvankelijk wordt geacht, kan zij de Europese Commissie vragen haar documenten toe te sturen of informatie te verstrekken. Zij kan het verzoekschrift ook voor kennisgeving aan andere parlementaire commissies voorleggen, zodat deze maatregelen kunnen nemen. In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan de commissie verzoekschriften bij het Parlement een verslag ter goedkeuring aan de plenaire vergadering voorleggen of een onderzoek uitvoeren.