Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Δικαίωμα αναφοράς

Το δικαίωμα αναφοράς είναι το δικαίωμα που έχει κάθε πολίτης της ΕΕ, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε μια χώρα της ΕΕ, να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αίτημα ή καταγγελία σχετικά με θέμα που υπάγεται στους τομείς δραστηριότητας της ΕΕ και το οποίο τον ή την αφορά άμεσα (άρθρο 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ).

Οι αναφορές ορίζονται ως εξής:

  • «αναφορές για ενημέρωση» (οι οποίες καταδεικνύουν από πού μπορεί να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες)·
  • «αναφορές για περαιτέρω δράση» (λαμβάνονται υπόψη σε νομοθετικές προτάσεις ή πολιτική δράση)·
  • «αναφορές γνωμοδότησης» (οι οποίες απαιτούν γραπτή απάντηση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή).

Η κοινοβουλευτική επιτροπή αναφορών, η οποία ενεργεί για λογαριασμό των πολιτών και κατοίκων της ΕΕ, εξετάζει το παραδεκτό των αιτήσεων. Μπορεί, εάν το κρίνει σκόπιμο, να υποβάλει ερώτηση στο Διαμεσολαβητή. Όταν ένα αίτημα κρίνεται παραδεκτό, μπορεί να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να της υποβάλει έγγραφα ή να της κοινοποιήσει πληροφορίες. Δύναται επίσης να διαβιβάσει την αναφορά σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές για ενημέρωση ώστε αυτές να αναλάβουν δράση. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή αναφορών δύναται να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο με σκοπό την έγκρισή της σε ολομέλεια ή την εκτέλεση μιας ερευνητικής αποστολής.