Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet

Retten til at indgive andragender er den ret, enhver EU-borger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i et EU-land har til at forelægge Europa-Parlamentet en forespørgsel eller en klage om forhold, der henhører under områder, som EU beskæftiger sig med, og som vedrører den pågældende direkte (artikel 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde).

Andragender defineres således:

  • »om information« (angiver områder, hvor det er muligt at få yderligere information)
  • »om yderligere handling« (vedrører lovgivningsforslag eller politiske tiltag)
  • »om udtalelse« (kræver skriftligt svar fra det kompetente parlamentsudvalg).

Parlamentets Udvalg for Andragender, som arbejder på vegne af EU-borgerne og residenter i EU, afgør om forespørgslerne kan antages. Udvalget kan, hvis det anser det for formålstjenligt, henvise behandlingen af et andragende til Ombudsmanden. Hvis en forespørgsel kan antages, kan Udvalget for Andragender bede Europa-Kommissionen om dokumentation eller oplysninger. Udvalget kan ligeledes videresende andragendet til andre parlamentsudvalg til orientering, så de kan iværksætte foranstaltninger. Udvalget for Andragender kan i særlige tilfælde forelægge Parlamentet en rapport til vedtagelse på et plenarmøde eller foretage en undersøgelsesrejse.