Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Permanent strukturerat samarbete

Genom Lissabonfördraget infördes möjligheten för vissa EU-länder att stärka sitt militära samarbete genom att skapa ett permanent strukturerat samarbete (artiklarna 42.6 och 46 i fördraget om Europeiska unionen). De berörda länderna bör uppfylla 2 huvudsakliga villkor som fastställs i protokoll nr 10, fogat till fördraget:

  • Intensivt utveckla försvarskapacitet genom utveckling av nationella bidrag och deras deltagande i multinationella styrkor, i de viktigaste europeiska försvarsmaterielprogrammen och i den verksamhet som utförs av Europeiska försvarsbyrån för utveckling av försvarskapacitet och för forskning, anskaffning och försvarsmateriel.
  • Senast 2010 ha kapaciteten att tillhandahålla stridsenheter och logistiskt stöd för de uppdrag som hänvisas till i artikel 43 i EU-fördraget inom 5 till 30 dagar, vid behov under en period på 30 till 120 dagar.

Europeiska försvarsbyrån utvärderar regelbundet de deltagande ländernas bidrag.

De EU-länder som önskar upprätta ett permanent strukturerat samarbete måste underrätta rådet och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Därefter måste rådet, med kvalificerad majoritet, anta beslutet att upprätta det permanenta strukturerade samarbetet och listan över deltagande länder. Anslutningen av nya länder eller avstängningen av vissa av dem beslutas av rådet med kvalificerad majoritet av medlemmarna som deltar i det permanenta strukturerade samarbetet. De beslut och rekommendationer som antas inom ramen för ett sådant samarbete ska antas enhälligt av rådets deltagande medlemmar.