Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Permanent struktureret samarbejde

Lissabontraktaten åbnede mulighed for, at nogle EU-lande kan styrke deres samarbejde på det militære område ved at etablere et permanent struktureret samarbejde (artiklerne 42, stk. 6 og 46, i traktaten om Den Europæiske Union). Hertil skal de deltagende lande opfylde to primære betingelser, der fastlægges i protokol nr. 10 i bilag til traktaten:

  • at intensivere udviklingen af sine forsvarskapaciteter gennem udvikling af sine nationale bidrag og eventuelt gennem deltagelse i multinationale styrker, i de vigtigste europæiske materielprogrammer og i Agenturet for Udvikling af Forsvarskapaciteter, Forskning, Anskaffelse og Forsvarsmateriel (Det Europæiske Forsvarsagentur)
  • at have evnen til senest i 2010 at kunne levere kampenheder samt støtteelementer på logistikområdet til opgaverne nævnt i artikel 43 i TEU inden for 5-30 dage ved behov og for en periode på 30-120 dage.

Det Europæiske Forsvarsagentur evaluerer jævnligt de deltagende landes bidrag.

EU-lande, der ønsker at etablere et permanent struktureret samarbejde, skal meddele dette til Rådet og til EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Efter anmodningen skal Rådet ved kvalificeret flertal vedtage en beslutning om oprettelse af et permanent strukturet samarbejde samt listen over deltagende lande. Optagelse af nye lande eller suspension af nogle af disse besluttes af Rådet ved kvalificeret flertal blandt medlemmerne i det permanent strukturerede samarbejde. Beslutninger og anbefalinger, der træffes inden for rammerne af et sådant samarbejde, vedtages ved enstemmighed blandt de medlemmer af Rådet, der deltager heri.