Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Parlementaire commissies

Net als in de nationale parlementen stelt het Europees Parlement (EP) parlementaire commissies in.

De fracties en de niet-fractiegebonden leden van het EP dienen aan het begin van een zittingsperiode en twee en een half jaar later nominaties in voor de verkiezing van leden voor de verschillende commissies. Op voorstel van de Conferentie van voorzitters stelt het EP verschillende commissies in en bepaalt hun omvang en bevoegdheden die, voor zover mogelijk, de samenstelling van het EP weerspiegelen.

Op dit moment zijn er 22 vaste commissies en 1 bijzondere commissie die zich bezighouden met de verschillende EU-activiteitenterreinen (bijv. landbouw en plattelandsontwikkeling, werkgelegenheid en sociale zaken, industrie, onderzoek en energie, constitutionele zaken, juridische zaken, begrotingen, begrotingscontrole, enz.).

Er zijn de volgende soorten commissies:

  • Vaste commissies;
  • Onderzoekscommissies die inbreuken of verkeerde toepassing van EU-wetgeving onderzoeken

Het EP kan ook de volgende commissies opzetten:

  • subcomissies (mensenrechten, veiligheid en defensie);
  • tijdelijke commissies over specifieke onderwerpen met een mandaat van 1 jaar (bijv. Bijzondere commissie financiële, economische en sociale crisis).

De commissies stellen verslagen op die door een „rapporteur” worden aangestuurd:

  • wetgevingsverslagen met wijzigingsvoorstellen voor ontwerpen van wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie;
  • niet-wetgevingsverslagen;
  • verslagen op eigen initiatief.

Commissies komen bijeen op uitnodiging van hun voorzitter of op verzoek van de voorzitter van het EP. De Europese Commissie en de Raad van de EU mogen deelnemen aan vergaderingen, wanneer ze daartoe worden uitgenodigd.

Parlementaire commissies houden hoorzittingen met kandidaat-commissarissen op hun gespecialiseerde vakgebied voordat het EP een nieuwe Europese Commissie benoemt.