Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Κοινοβουλευτικές επιτροπές

Κατά τον ίδιο τρόπο όπως και στα εθνικά κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) συγκροτεί κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Οι πολιτικές ομάδες και οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές του ΕΚ καταθέτουν υποψηφιότητες για να εκλεγούν τα μέλη των διαφόρων επιτροπών, στην αρχή μιας κοινοβουλευτικής περιόδου και εκ νέου μετά από δυόμισι χρόνια. Το ΕΚ, κατόπιν πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων του, συγκροτεί διάφορες επιτροπές, καθορίζοντας το μέγεθος και τις αρμοδιότητές τους ώστε να αντικατοπτρίζουν, όσο το δυνατό περισσότερο, τη σύνθεση του ΕΚ.

Σήμερα, υπάρχουν 22 μόνιμες επιτροπές και 1 ειδική επιτροπή, οι οποίες ασχολούνται με διάφορους τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ (π.χ. γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις, βιομηχανία, έρευνα και ενέργεια, συνταγματικές υποθέσεις, νομικά θέματα, προϋπολογισμοί, έλεγχος του προϋπολογισμού κ.λπ.).

Συναντάμε τα ακόλουθα είδη:

  • μόνιμες επιτροπές·
  • εξεταστικές επιτροπές για τη διερεύνηση παραβιάσεων ή κακής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ

Το ΕΚ μπορεί να συγκροτήσει επίσης:

  • υποεπιτροπές (ανθρώπινα δικαιώματα, και ασφάλεια και άμυνα),
  • προσωρινές επιτροπές για συγκεκριμένα ζητήματα με θητεία ενός έτους (π.χ. Ειδική Επιτροπή για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση).

Οι επιτροπές εκπονούν εκθέσεις υπό την αιγίδα ενός «εισηγητή»:

  • νομοθετικές εκθέσεις, οι οποίες προτείνουν τροπολογίες σε σχέδιο νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
  • μη νομοθετικές εκθέσεις·
  • εκθέσεις πρωτοβουλίας.

Οι επιτροπές συνέρχονται όταν τις συγκαλεί ο πρόεδρός τους ή κατόπιν αιτήματος του πρόεδρου του ΕΚ. Επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, εάν κληθούν να το πράξουν.

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές προβαίνουν σε ακροάσεις των προτεινόμενων επιτρόπων, στους τομείς της εξειδίκευσής τους, πριν να εγκρίνει το ΕΚ μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.