Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Οι άκρως απόκεντρες περιοχές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει 9 «άκρως απόκεντρες περιοχές»: τη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ, τη Ρεϊνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο (Γαλλία), τις Κανάριες Νήσους (Ισπανία), και τις Αζόρες και τη Μαδέρα (Πορτογαλία). Οι άκρως απόκεντρες περιοχές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ΕΕ και οφείλουν να εφαρμόζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

Τα χαρακτηριστικά των εν λόγω περιοχών είναι η μεγάλη απόσταση από την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο νησιωτικός χαρακτήρας, η μικρή έκταση (εκτός της Γαλλικής Γουιάνας), η δύσκολη μορφολογία και κλίμα, και μία οικονομική εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων.

Η Επιτροπή, με τα χρόνια, έχει εγκρίνει αρκετές ανακοινώσεις για τις άκρως απόκεντρες περιοχές. Η τελευταία εγκρίθηκε το 2012, (COM(2012) 287: «Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: προς μια εταιρική σχέση για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»). Σε αυτήν στηρίζει τις εν λόγω περιοχές ώστε να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, στη βάση των πλεονεκτημάτων και του ενδογενούς δυναμικού τους· εξασφαλίζει ότι τα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής συμβάλλουν στη μείωση των εμποδίων που έχουν άμεση σχέση με την πλήρη ενσωμάτωση των άκρως απόκεντρων περιοχών στην ενιαία αγορά· και αυξάνει την αναγνώριση των εν λόγω περιοχών ως πλεονέκτημα για όλους καθώς και της ανάγκης να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι περιορισμοί τους.

Το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ αναγνωρίζει τους ειδικούς περιορισμούς των άκρως απόκεντρων περιοχών και προβλέπει την έγκριση ειδικών μέτρων για αυτές. Οι άκρως απόκεντρες περιοχές είναι κανονικές περιφέρειες της ΕΕ και, σε αντίθεση με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.