Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ρήτρα εξαίρεσης

Ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) διαθέτουν τις γνωστές ως «ρήτρες εξαίρεσης» που αποτελούν μέσο για να διασφαλιστεί ότι, όταν μια δεδομένη χώρα δεν επιθυμεί να συμμετέχει με τους άλλους σε συγκεκριμένο πεδίο της πολιτικής της ΕΕ, μπορεί να εξαιρείται, αποφεύγοντας έτσι τη γενική ακινητοποίηση.

Παραδείγματα ρητρών εξαίρεσης περιλαμβάνουν:

  • τη Συμφωνία του Σένγκεν: για την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο
  • την Οικονομική και Νομισματική Ένωση: για τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο
  • Άμυνα: για τη Δανία
  • Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: για την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο
  • τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης: για τη Δανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (οι 2 τελευταίες χώρες μπορούν να εξαιρούνται από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, εάν το επιθυμούν).