Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

To λειτούργημα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θεσπίσθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μάαστριχτ, 1992) στο πλαίσιο της μέριμνας για χρηστή διοίκηση και διοικητική διαφάνεια στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Στις 16 Δεκεμβρίου 2014 διορίστηκε και πάλι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πενταετή θητεία, η Emily O'Reilly στη θέση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια είναι απολύτως ανεξάρτητη και αμερόληπτη κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Κύριος στόχος της είναι να στηρίζει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να γίνουν πιο αποτελεσματικά, διάφανα και υπεύθυνα.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια μπορεί να ξεκινήσει έρευνα με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν καταγγελίας, εάν ένα θεσμικό όργανο ή οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σέβεται:

  • θεμελιώδη δικαιώματα,
  • νομικούς κανόνες ή αρχές,
  • τις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Οποιοσδήποτε πολίτης, κάτοικος της ΕΕ ή μια επιχείρηση ή ένωση σε μια χώρα της ΕΕ μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια για κακή διοίκηση.

Οι καταγγελίες μπορεί να αφορούν:

  • πρόσβαση σε πληροφορίες,
  • διοικητική καθυστέρηση,
  • άνιση ή δυσμενή πρακτική,
  • έλλειψη διαφάνειας.

Όταν η Διαμεσολαβήτρια διαπιστώσει κακή διοίκηση, απευθύνεται στο εν λόγω θεσμικό όργανο και υποβάλλει, εφόσον χρειαστεί, σχέδια σύστασης στα οποία το όργανο υποχρεούται να απαντήσει εντός τριών μηνών. Εάν το θεσμικό όργανο δεν δεχτεί να λάβει υπόψη τις προτεινόμενες συστάσεις, η Διαμεσολαβήτρια δεν δύναται να επιβάλει μια λύση, αλλά μπορεί να υποβάλει έκθεση για το εν λόγω θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε αυτό να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Η Διαμεσολαβήτρια δεν μπορεί να διερευνά:

  • καταγγελίες κατά εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών στις χώρες της ΕΕ, ακόμη και εάν οι καταγγελίες αφορούν θέματα της ΕΕ·
  • πράξεις των εθνικών δικαστηρίων ή των συνηγόρων του πολίτη·
  • καταγγελίες κατά επιχειρήσεων ή ιδιωτών.