Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Natura 2000

Natura 2000 är ett EU-nätverk med områden som har stort värde när det gäller biologisk mångfald. Det är uppdelat i dels särskilda skyddsområden, som fastställs i fågeldirektivet från 1979, dels särskilda bevarandeområden som återfinns i habitatdirektivet från 1992.

EU-länderna utser särskilda skyddsområden för sällsynta fågelarter och arter av flyttfåglar enligt fågeldirektivet. De föreslår även skyddsområden för arter av djur och växter enligt habitatdirektivet, och även livsmiljöer som är särskilt intressanta på grund av att de är väldigt sällsynta eller känsliga eller utrotningshotade. När sedan Europeiska kommissionen ska anta en förteckning över områden av gemenskapsintresse, använder den dessa förslag samt ramen för EU:s nio biogeografiska regioner (alpin region, atlantisk region, svartahavsregion, boreal region, kontinentalregion, makaronesisk region, medelhavsregion, pannonisk region och stäppartad region) som grund för beslutet. EU-länderna har sedan sex år på sig att utse dessa områden till särskilda bevarandeområden.

Natura 2000 är världens största samordnade nätverk med skyddsområden och står för nästan en femtedel av EU:s markyta och mer än 250 000 kvadratkilometer vattenyta.