Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Natura 2000

Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο περιοχών της ΕΕ με υψηλή αξία βιοποικιλότητας. Περιλαμβάνει ζώνες ειδικής προστασίας, που θεσπίστηκαν δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά (1979), και ειδικές ζώνες διατήρησης, που θεσπίστηκαν δυνάμει της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα (ή οικότοπους) (1992).

Οι χώρες της ΕΕ έχουν ορίσει τις ζώνες ειδικής προστασίας για τα σπάνια και αποδημητικά είδη πτηνών, δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά. Επίσης, δυνάμει της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα, προτείνουν τόπους για την προστασία ειδών πανίδας και χλωρίδας καθώς και ενδιαιτημάτων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της σπανιότητάς τους ή του ευάλωτου χαρακτήρα τους, ή επειδή απειλούνται με εξαφάνιση. Με βάση αυτές τις προτάσεις, και εντός του πλαισίου των 9 βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ (Αλπική, Ατλαντική, Μαύρης Θάλασσας, Βόρεια, Ηπειρωτική, της Νήσου των Μακάρων, Μεσογειακή, Παννονική και Στεπική), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τόπους κοινοτικής σημασίας. Οι χώρες της ΕΕ έχουν, τότε, στη διάθεσή τους 6 χρόνια για να ορίσουν αυτές τις περιοχές ως ειδικές ζώνες διατήρησης.

Το Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο συντονισμένο δίκτυο προστατευμένων περιοχών παγκοσμίως, και αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο της χερσαίας επιφάνειας της ΕΕ και πάνω από 250 000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας έκτασης.