Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Nationale parlamenter

Under Lissabontraktaten fik de nationale parlamenter en række nye rettigheder og beføjelser.

Artikel 12 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og protokol nr. 1 giver dem ret til at modtage oplysninger direkte fra EU's institutioner om lovgivningsprogrammer, høringsdokumenter, protokoller osv. foruden EU's lovgivningsmæssige retsakter.

Artikel 5 i TEU og protokol nr. 2 giver dem ret til at gøre indsigelse mod EU-retsakter i medfør af nærhedsprincippet ved hjælp af et system med gule (artikel 7, stk. 2 i protokol nr. 2) og røde (artikel 7, stk. 3 i protokol nr. 2) kort. I henhold til artikel 8 i protokol nr. 2 kan EU-landene anmode EU-Domstolen om at træffe afgørelse om lovligheden af EU-retsakter.

Inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed skal parlamenterne i henhold til artikel 70 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) underrettes om systemet til evaluering af EU-landenes gennemførelse af politikkerne på dette område. Artikel 85 og 88 i TEUF giver mulighed for, at parlamenterne grundigt kan undersøge Eurojusts og Europols aktiviteter.

Artikel 48 i TEU og artikel 81 i TEUF åbner for muligheden for at benytte almindelige og særlige revisionsprocedurer. Under disse kan den almindelige lovgivningsprocedure, der normalt anvendes, ændres under visse særlige betingelser.