Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Åtgärder för att bekämpa penningtvätt

Penningtvätt är det förfarande genom vilket kriminella döljer egendomars och inkomsters olagliga ursprung.

EU arbetar för att förebygga missbruk av det finansiella systemet och för att förbättra samarbetet mellan EU-länder i syfte att bekämpa penningtvätt. Dess åtgärder styrs av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget):

  • Enligt avdelning VII (tillnärmning av lagar för den inre marknaden): med skapandet av den inre marknaden genomfördes regler inom hela EU för att på ett effektivt sätt motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Finansiella flöden regleras för att säkerställa att transaktioner kan spåras och övervakas fullständigt. Finansiella och vissa icke-finansiella aktörer måste även identifiera sina kunder (liksom faktiska betalningsmottagare i företag och fonder), övervaka transaktioner och rapportera eventuella misstankar om penningtvätt till finansunderrättelseenheter.
  • Enligt avdelning V (polisiärt och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor): här ligger fokus på att definiera vad som är ett brott och stärka det ömsesidiga stödet.

EU:s bestämmelser om finansiell brottslighet är till större delen baserade på internationella standarder som antagits av arbetsgruppen för finansiella åtgärder. Förslag lades fram 2013 i syfte att uppdatera och förbättra befintliga bestämmelser om bekämpning av penningtvätt och information som åtföljer överföringar av medel.