Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Bestrijding van het witwassen van geld

Bij het witwassen van geld wordt de illegale herkomst van bij misdrijven verkregen geld en goederen versluierd.

De EU werkt aan de bestrijding van misbruik van het financiële stelsel en aan de verbetering van de samenwerking tussen EU-landen ter bestrijding van het witwassen van geld. Haar maatregelen vallen onder het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU):

  • in het kader van titel VII (onderlinge aanpassing van wetten voor de interne markt): bij de totstandbrenging van de interne markt werden binnen de gehele EU regels ten uitvoer gelegd om het witwassen van geld alsmede financiering van terrorisme effectief te voorkomen. Financiële stromen werden gereglementeerd om ervoor te zorgen dat transacties volledig getraceerd en gecontroleerd kunnen worden. Financiële en bepaalde niet-financiële actoren moeten tevens hun cliënten (inclusief de uiteindelijke begunstigden van ondernemingen en trusts) identificeren, toezicht houden op transacties en eventuele vermoedens van witwassen melden aan financiële-inlichtingeneenheden.
  • in het kader van titel V (politiële en justitiële samenwerking in strafzaken): hierbij ligt de nadruk op het definiëren van misdrijven en op de versterking van de wederzijdse rechtshulp.

EU-regels met betrekking tot financiële misdrijven zijn over het algemeen gebaseerd op internationale normen die aangenomen zijn door de financiële actiegroep (Financial Action Task Force - FATF). Voorstellen die gedaan zijn in 2013 beogen de bestaande antiwitwasregels en informatie die bij geldtransfers moet worden verstrekt, te verbeteren.