Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η διεργασία μέσω της οποίας οι εγκληματίες αποκρύπτουν την παράνομη προέλευση των αγαθών και των εισοδημάτων που προέρχονται από αυτές.

Η ΕΕ εργάζεται για την πρόληψη της κατάχρησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ με στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα μέτρα της ΕΕ διέπονται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ):

  • σύμφωνα με τον τίτλο VII (προσέγγιση των νομοθεσιών για την εσωτερική αγορά): με τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς, εφαρμόστηκαν κανόνες σε όλη την ΕΕ για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι χρηματοδοτικές ροές ρυθμίζονται ούτως ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης ανίχνευση και παρακολούθηση των συναλλαγών. Επίσης, οι οικονομικοί παράγοντες και ορισμένοι μη οικονομικοί παράγοντες πρέπει να ταυτοποιούν τους πελάτες τους (συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών και των καταπιστευμάτων), να παρακολουθούν τις συναλλαγές και να αναφέρουν τυχόν υπόνοιες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών·
  • σύμφωνα με τον τίτλο V (αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις): αυτά τα μέτρα εστιάζονται στον προσδιορισμό των αξιόποινων πράξεων και στην ενίσχυση της αμοιβαίας συνδρομής.

Οι κανόνες της ΕΕ για το οικονομικό έγκλημα βασίζονται κυρίως σε διεθνή πρότυπα που έχουν εγκριθεί από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν το 2013 επιδιώκουν να επικαιροποιήσουν και να βελτιώσουν τους υφιστάμενους κανόνες σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές κεφαλαίων.