Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Νομισματική πολιτική

Η νομισματική πολιτική αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τις κεντρικές τράπεζες για την άσκηση επιρροής στο κόστος και τη διαθεσιμότητα του χρήματος σε μια οικονομία. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), κύριος στόχος της νομισματικής πολιτικής είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, η οποία νοείται ως ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού κάτω από ή γύρω στο 2% μεσοπρόθεσμα (όπως μετράται σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή).

Το σημαντικότερο εργαλείο νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι ο έλεγχος των βασικών επιτοκίων. Οι μεταβολές των βασικών επιτοκίων επηρεάζουν τα επιτόκια που προσφέρουν οι εμπορικές τράπεζες για τον δανεισμό ή την κατάθεση χρημάτων, τα οποία επηρεάζουν την καταναλωτική δαπάνη και τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων.

Εάν διαταραχτούν οι συνήθεις δίαυλοι εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής, οι κεντρικές τράπεζες (συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ) μπορούν επίσης να λάβουν μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, όπως προγράμματα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού, προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.