Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Yrityskeskittymät

Yrityskeskittymä on sulautumisen tai hankinnan kautta syntynyt kahden tai useamman yrityksen juridinen yhteenliittymä. Yrityskeskittymillä voi olla myönteinen vaikutus markkinoihin, mutta ne voivat myös rajoittaa kilpailua merkittävästi muodostaessaan hallitsevan markkinatoimijan tai vahvistaessaan sitä.

Mahdollisten kilpailunrajoitusten ehkäisemiseksi Euroopan komissio valvoo EU:n laajuisia yrityskeskittymiä (kun toiminta ylittää EU-maan rajat ja tietyt liikevaihdon raja-arvot EU:ssa tai maailmanlaajuisesti). Sen jälkeen se joko hyväksyy ne tietyin edellytyksin tai kieltää ne.

Tutkiessaan soveltuuko yrityskeskittymä sisämarkkinoille komissio tarkastelee tapauskohtaisesti useita tekijöitä, kuten käsitteitä ”EU:n laajuinen”, ”määräävä asema”, ”tehokas kilpailu” ja ”merkitykselliset markkinat”. Yrityskeskittymiä analysoitaessa tärkeimpänä arviointiperusteena on ”määräävä asema”. Sen perusteella yksi tai useampi yritys on määräävässä asemassa, kun se pystyy taloudellisen päätäntävaltansa ansiosta vaikuttamaan kilpailuun, erityisesti hintoihin, tuotantoon, tuotannon laatuun, jakeluun ja innovaatiotoimintaan, sekä rajoittamaan merkittävästi kilpailua.

Yrityskeskittymien valvontaa koskevat EU:n säännökset on annettu 1 päivänä toukokuuta 2004 voimaan tulleella neuvoston asetuksella (EY) N:o 139/2004.