Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Συγκέντρωση

Μια «συγκέντρωση» συνίσταται στη νομική ένωση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων μέσω συγχώνευσης ή εξαγοράς. Μολονότι οι συγκεντρώσεις μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο στην αγορά, μπορούν επίσης να περιορίσουν σημαντικά τον ανταγωνισμό, εάν δημιουργήσουν ή ενισχύσουν μια δεσπόζουσα επιχείρηση.

Προκειμένου να αποκλειστούν περιορισμοί του ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις που διαθέτουν ενωσιακή διάσταση (δηλ. όταν η πράξη υπερβαίνει τα σύνορα μιας χώρας της ΕΕ και ορισμένα όρια κύκλου εργασιών σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο). Ύστερα, δύναται να τις εγκρίνει υπό προϋποθέσεις ή να τις απαγορεύσει.

Προκειμένου να καθοριστεί η συμβατότητα μιας συγκέντρωσης με την κοινή αγορά, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, μια σειρά παραγόντων, όπως οι έννοιες «ενωσιακή διάσταση», «δεσπόζουσα θέση», «πραγματικός ανταγωνισμός» και «σχετική αγορά». Η «δεσπόζουσα θέση» αποτελεί το βασικό κριτήριο για την εξέταση των συγκεντρώσεων. Μία ή περισσότερες επιχειρήσεις θεωρείται ότι κατέχουν δεσπόζουσα θέση εάν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να επηρεάζουν τις παραμέτρους του ανταγωνισμού, ιδίως τις τιμές, την παραγωγή, την ποιότητα της παραγωγής, τη διανομή και την καινοτομία, και να περιορίζουν σε σημαντικό μέτρο τον ανταγωνισμό.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004, περιλαμβάνει τους κανόνες της ΕΕ για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων.