Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Villkor för Europaparlamentets ledamöter

Enligt artikel 223.2 i fördraget om EU:s funktionssätt måste Europaparlamentet fastställa allmänna villkor för hur dess ledamöter bedriver sin verksamhet. Villkoren ska fastställas efter yttrande från kommissionen och rådet ska ge sitt samtycke med kvalificerad majoritet (med undantag för beskattningen av ledamöterna, där enhällighet krävs). Dessa är Europaparlamentets interna organisations- och verksamhetsregler. Varje gång de uppdateras offentliggörs de i Europeiska unionens officiella tidning.

Europaparlamentets nuvarande ledamotsstadga trädde i kraft på den första dagen för den valperiod för parlamentet som inleddes den 14 juli 2009. Den gör villkoren och reglerna för ledamöternas arbete mer öppna, och innebär lika lön för alla ledamöter, en lön som betalas ur EU:s budget.

Baserat på beslutet om att anta stadgan, och enligt Europaparlamentets arbetsordning, fastställde Europaparlamentets byrå genomförandeåtgärderna för ledamotsstadgan den 19 maj och 9 juli 2008. Den har sedan ändrats åtskilliga gånger.

Uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter trädde i kraft den 1 januari 2012. Där fastställs som riktlinjer att ledamöterna måste agera endast i det allmännas intresse och utföra sitt arbete med oegennytta, integritet, öppenhet, aktsamhet, ärlighet, ansvar och respekt för Europaparlamentets anseende. Där definieras intressekonflikter och hur ledamöterna bör bemöta dem. Där finns även regler för t.ex. officiella gåvor till parlamentsledamöter och före detta ledamöters yrkesverksamhet.

I enlighet med Europaparlamentets arbetsordning och dess uppförandekod, fastställde Europaparlamentets byrå den 15 april 2013 genomförandeåtgärder för att säkerställa öppenhet beträffande ekonomiska intressen och intressekonflikter. Ett offentligt tillgängligt gåvoregister och en försäkran om deltagande vid evenemang ordnade av tredje parter har införts. Dessa åtgärder trädde i kraft den 1 juli 2013.