Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Statuut van de Europese afgevaardigden

Volgens artikel 223, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de EU dient het Europees Parlement (EP), na raadpleging van de Commissie en met goedkeuring van de Raad, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen het statuut en de algemene voorwaarden voor de vervulling van de taken van zijn leden vast te stellen (behalve voor de belastingregeling waarvoor eenparigheid van stemmen vereist is). Het betreft hier de interne reglementen van het EP van zijn organisatie en werkzaamheden. Elke keer wanneer zij worden bijgewerkt, worden zij gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het huidige Statuut van de leden van het Europees Parlement trad in werking op de eerste dag van de zittingsperiode die op 14 juli 2009 begon. Het maakt de voorwaarden van het werk van leden van het Europese Parlement transparanter en introduceert een gemeenschappelijk salaris voor alle leden dat van de begroting van de EU worden betaald.

Op basis van het besluit waarmee het statuut werd aangenomen, en in overeenstemming met het Reglement van het EP, heeft het Bureau van het EP op 19 mei en 9 juli 2008 invoeringsmaatregelen vastgesteld. Deze zijn sindsdien verscheidene malen gewijzigd.

De gedragscode voor de leden van het EP werd op 1 januari 2012 van kracht. De code heeft als principe dat de leden alleen in het algemeen belang moeten handelen en dat zij hun werk belangeloos, integer, open, toegewijd en eerlijk moeten uitvoeren, zich moeten kunnen verantwoorden en de reputatie van het Europees Parlement hoog moeten houden. De code beschrijft belangentegenstellingen en hoe leden van het parlement hiermee om moeten gaan. De code bevat ook regels voor bijvoorbeeld officiële geschenken aan leden en voor beroepsactiviteiten van voormalige leden van het EP.

Overeenkomstig het Reglement van het EP en de gedragscode van het EP heeft het Bureau van het EP op 15 april 2013 uitvoeringsmaatregelen vastgesteld die transparantie beogen met betrekking tot financiële belangen en belangentegenstellingen. Een openbaar toegankelijk giftenregister en een lijst van de aanwezigheid bij door derden georganiseerde evenementen zijn ingevoerd. Deze maatregelen werden op 1 juli 2013 van kracht.