Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Εσωτερικός κανονισμός των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το άρθρο 223 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, απαιτεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) να θεσπίζει τους κανόνες και τους γενικούς όρους που διέπουν την εκπλήρωση των καθηκόντων των μελών του, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής και με τη συναίνεση του Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών από τα οποία απαρτίζεται (εκτός από το φορολογικό καθεστώς των μελών για το οποίο απαιτείται ομοφωνία). Αυτοί είναι οι εσωτερικοί κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΚ. Κάθε φορά που οι εν λόγω κανόνες επικαιροποιούνται, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το τρέχον καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που τέθηκε σε ισχύ την πρώτη ημέρα της κοινοβουλευτικής περιόδου που ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου 2009, διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και τον ίδιο μισθό για όλους τους βουλευτές, που θα καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δυνάμει της απόφασης η οποία εγκρίνει το καθεστώς των βουλευτών του ΕΚ και, σύμφωνα με τον κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το προεδρείο του ΕΚ καθόρισε τα μέτρα εφαρμογής για το εν λόγω καθεστώς στις 19 Μαΐου και 9 Ιουλίου 2008. Έκτοτε έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές.

Ο Κώδικας δεοντολογίας των βουλευτών του ΕΚ τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012. Ορίζει ως κατευθυντήριες αρχές ότι οι βουλευτές πρέπει να ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανιδιοτέλεια, ακεραιότητα, διαφάνεια, επιμέλεια, τιμιότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό για το κύρος του Κοινοβουλίου. Ορίζει τις συγκρούσεις συμφερόντων και τον τρόπο με τον οποίον πρέπει να τις αντιμετωπίζουν οι βουλευτές του ΕΚ. Επίσης, προβλέπει κανόνες για, παραδείγματος χάρη, τα επίσημα δώρα προς τους βουλευτές καθώς και τις επαγγελματικές δραστηριότητες πρώην βουλευτών του ΕΚ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΚ και τον «Κώδικα δεοντολογίας» του, το προεδρείο του ΕΚ, στις 15 Απριλίου 2013, θέσπισε μέτρα εφαρμογής ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια σε σχέση με θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων. Προβλέφθηκε ένα μητρώο δώρων, προσβάσιμο στο κοινό, και μια δήλωση παρουσίας σε εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνουν τρίτοι. Τα εν λόγω μέτρα τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013.