Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Statut for Europa-Parlamentets medlemmer

I henhold til artikel 223, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kræves det, at Europa-Parlamentet (EP) fastsætter sine medlemmers statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af deres hverv efter høring af Kommissionen og med godkendelse fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal (med undtagelse af medlemmernes skatteordninger, hvor der kræves enstemmighed). Disse er bestemmelserne om EP's interne organisation og funktion. Efter hver ajourføring offentliggøres de i Den Europæiske Unions Tidende.

Den aktuelle statut for medlemmerne af Europa-Parlamentet (MEP'er) trådte i kraft på valgperiodens første dag den 14. juli 2009. Den gør vilkårene og betingelserne for MEP'ernes arbejde mere gennemsigtige. Der indføres et fælles lønsystem for alle MEP'er, som udbetales over EU-budgettet.

På grundlag af afgørelsen, der vedtager statutten, og i overensstemmelse med EP's forretningsorden, fastsatte Præsidiet gennemførelsesforanstaltningerne for statutten for MEP'erne den 19. maj og 9. juli 2008. Den er sidenhen blevet ændret flere gange.

Adfærdskodeksen for MEP'er trådte i kraft den 1. januar 2012. Dens vejledende principper fastsætter, at MEP'er udelukkende må handle i almenvellets interesse og udføre deres arbejde med upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for Europa-Parlamentets omdømme. Den definerer interessekonflikter, og hvordan MEP'er bør behandle dem. Den indeholder også regler om for eksempel officielle gaver til MEP'er og tidligere MEP'ers erhvervsmæssige aktiviteter.

I overensstemmelse med EP's forretningsorden og dets adfærdskodeks fastsatte Præsidiet den 15. april 2013 gennemførelsesforanstaltninger for at sikre gennemsigtighed med hensyn til økonomiske interesser og interessekonflikter. Der er blevet indført et offentligt tilgængeligt gaveregister og en erklæring om deltagelse i begivenheder arrangeret af tredjeparter. Disse foranstaltninger trådte i kraft den 1. juli 2013.