Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

EU-28 och kandidatländer

Anslutning av nya länder till Europeiska unionen (EU) styrs av artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget, även kallat Maastrichtfördraget). Ett land som vill bli medlem i EU måste uppfylla två villkor:

  • Det måste vara en europeisk stat.
  • Det måste respektera de värden som EU-länderna står för och förbinda sig att främja dem. Dessa värden är människans värdighet, frihet, demokrati, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter (artikel 2 i EU-fördraget).

När ett kandidatland har uppfyllt anslutningskriterierna (Köpenhamnskriterierna), måste det under förhandlingsperioden visa att det kan åta sig rättigheterna och skyldigheterna med ett EU-medlemskap. Efter slutförda förhandlingar om alla de 35 kapitlen i EU:s regelverk, måste rådet ge sitt enhälliga godkännande och parlamentet sitt medgivande för att ett anslutningsfördrag ska kunna undertecknas.

Detta fördrag undertecknas sedan av kandidatlandet med de enskilda EU-länderna, som därefter ratificerar det i enlighet med sina egna konstitutionella regler.