Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Η ΕΕ των 28 και οι υποψήφιες χώρες

Η προσχώρηση νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διέπεται από το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Μια χώρα που επιθυμεί να προσχωρήσει στην ΕΕ πρέπει να πληροί 2 όρους:

  • πρέπει να είναι ευρωπαϊκό κράτος·
  • πρέπει να σέβεται τις κοινές αξίες των χωρών της ΕΕ και να δεσμεύεται να τις προάγει. Οι εν λόγω αξίες είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες (άρθρο 2 της ΣΕΕ).

Μια υποψήφια χώρα, αφού έχει συμμορφωθεί με τα κριτήρια προσχώρησης (της Κοπεγχάγης), πρέπει να καταδείξει, κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης, ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξη στην ΕΕ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και στα 35 κεφάλαια του «κεκτημένου» της ΕΕ, το Συμβούλιο πρέπει να δώσει την έγκρισή του ομόφωνα, και το Κοινοβούλιο τη συγκατάθεσή του, προκειμένου να υπογραφεί η συνθήκη προσχώρησης.

Η εν λόγω συνθήκη υπογράφεται τότε από την υποψήφια χώρα και την κάθε χώρα της ΕΕ ξεχωριστά, ενώ έπειτα οι χώρες της ΕΕ την επικυρώνουν ανάλογα με τους σχετικούς συνταγματικούς κανόνες τους.