Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Vereenvoudiging van de wetgeving

EU-wetgeving vervangt 28 reeksen van nationale regels of brengt deze op één lijn met een reeks, waarmee een meer zeker juridische omgeving wordt geboden die beter gericht is op gemeenschappelijke doelstellingen, samen met een gelijk speelveld voor het bedrijfsleven in de interne markt. Bestaande wetgeving was bijvoorbeeld essentieel bij de oprichting van de interne markt van de EU, het ontwikkelen van het milieubeleid van de EU en het opzetten van EU-brede bescherming van werknemer en consument. De regelgeving moet gemakkelijk toegankelijk en eenvoudig te begrijpen zijn om naleving daarvan te waarborgen. De EU wil de last van regelgeving tot een minimum beperken om zo innovatie, productiviteit en groei te bevorderen.

Vereenvoudiging van de wetgeving betekent strenge toepassing van de beginselen van noodzaak en evenredigheid. Uitvoering hiervan gaat om de vereenvoudiging, codificatie, herschikking en consolidatie van wetteksten, alsmede om intrekking van achterhaalde bepalingen. In 1996 is de EU begonnen met een proefproject (vereenvoudiging van de wetgeving betreffende de interne markt, Simplification of Legislation for the Internal Market - SLIM) dat inmiddels is opgevolgd door meerjarenprogramma's om EU-wetgeving te vereenvoudigen en te actualiseren, zoals het lopende programma voor vereenvoudiging van de Commissie, dat in 2005 van start is gegaan en in 2012 resulteerde in de identificatie van meer dan 640 initiatieven voor vereenvoudiging, codificatie of herschikking. Dit werd gevolgd door het Actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten (Administrative Burden Reduction Programme - ABR) en de uitvoering ervan in EU-landen („ABRPlus”), dat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven als gevolg van EU-wetgeving in 2012 met naar schatting 25% heeft verminderd.

Het nieuwste programma, bekend onder de naam REFIT (programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving - Regulatory Fitness and Performance Programme) is in 2012 van start gegaan. REFIT identificeert mogelijkheden om de bureaucratie te verminderen, de last van regelgeving weg te halen en het ontwerp en de kwaliteit van de wetgeving te vereenvoudigen en te verbeteren zodat beleidsdoelstellingen zo efficiënt en doelmatig mogelijk behaald kunnen worden tegen zo laag mogelijke kosten en met een minimum aan administratieve rompslomp, met volledige inachtneming van de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit zoals uiteengezet in de EU-Verdragen.