Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Απλούστευση της νομοθεσίας

Η νομοθεσία της ΕΕ αντικαθιστά 28 διαφορετικά συστήματα εθνικών κανονιστικών διατάξεων ή τα ευθυγραμμίζει με ένα σύστημα, προσφέροντας έτσι ασφαλέστερο νομικό περιβάλλον που επικεντρώνεται καλύτερα στους κοινούς στόχους, συνοδευμένο από ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά. Η υφιστάμενη νομοθεσία υπήρξε πολύ σημαντική, για παράδειγμα, για τη θέσπιση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και τον καθορισμό των επιπέδων προστασίας των εργαζομένων και των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι κανονιστικές ρυθμίσεις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και ευνόητες ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση. Η ΕΕ έχει ως στόχο να διατηρήσει την κανονιστική επιβάρυνση στο ελάχιστο ώστε να προάγονται η καινοτομία, η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη.

Απλούστευση της νομοθεσίας σημαίνει αυστηρή εφαρμογή των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Το εγχείρημα περιλαμβάνει την απλούστευση, την κωδικοποίηση, την αναδιατύπωση και την ενοποίηση των νομοθετικών κειμένων, καθώς επίσης την κατάργηση παρωχηµένων διατάξεων. Το 1996 η EE εγκαινίασε πιλοτικό πρόγραμμα (Απλούστερη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά - SLIM), μετά το οποίο ακολούθησαν πολυετή προγράμματα απλούστευσης και επικαιροποίησης της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως το κυλιόμενο πρόγραμμα της Επιτροπής για την απλούστευση, που εγκαινιάστηκε το 2005, χάρη στο οποίο, έως το 2012, διαμορφώθηκαν περισσότερες από 640 πρωτοβουλίες απλούστευσης, κωδικοποίησης ή αναδιατύπωσης. Μετά, ακολούθησε το πρόγραμμα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου (ABR) καθώς και η συνέχεια αυτού στις χώρες της ΕΕ («ABRPlus») που, έως το 2012, μείωσαν κατά 25% για τις επιχειρήσεις τις διοικητικές επιβαρύνσεις που προέρχονται από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Το πιο πρόσφατο πρόγραμμα, γνωστό και ως REFIT (πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου), ξεκίνησε το 2012. Το εν λόγω πρόγραμμα εντοπίζει ευκαιρίες μείωσης της γραφειοκρατίας, απάλειψης της κανονιστικής επιβάρυνσης, απλούστευσης και βελτίωσης του σχεδιασμού και της ποιότητας της νομοθεσίας, προκειμένου οι στόχοι της πολιτικής να επιτυγχάνονται με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, με το χαμηλότερο κόστος και την ελάχιστη διοικητική επιβάρυνση, με πλήρη σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας οι οποίες καθιερώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ.